Klauzula informacyjna

Informujemy, iż administratorem Państwa danych jest Biocent SA, z siedzibą w Lublinie, ul. Gęsia 3 20-719 Lublin, NIP 713-312-55-66, REGON 525515953, KRS 0001080153, (dalej: Biocent). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6 ust.1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.
Dołączenie do CV zdjęcia, jak również podanie w CV większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym zgodę kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na przetwarzanie tych danych w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane wyłącznie przez Biocent SA oraz jego personel. Świadczymy nasze usługi, w tym przeprowadzamy rekrutację dla Spółek powiązanych kapitałowo bądź organizacyjnie. Pani/Pana dane są zatem przetwarzane przez takie kategorie odbiorców, jak:

Spółki powiązane kapitałowo bądź organizacyjnie z Biocent SA
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.
Mają Państwo prawo do: 1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4) do usunięcia danych osobowych; 5) do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody; 6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).


Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne

SKONTAKTUJ SIĘ